Vedtægter for Gl. Rye Idrætsforening af 1918

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Gl. Rye Idrætsforening af 1918, og dens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er gennem det frivillige foreningsarbejde, at virke for det idrætslige og andet kulturelt arbejde.

§3 Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af foreningen optages enhver der betaler kontingent til en aktivitet under Gl. Rye Idrætsforening eller som er valgt til hovedbestyrelsen, et udvalg eller er træner/instruktør i foreningen.

Et medlemskab ophører automatisk 6 måneder efter sæsonafslutning.  

§4 Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest d. 15. april, indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering i en lokal avis, eller i Gl. Rye Aktuelt. Herudover skal indkaldelse ske på foreningens hjemmeside og pr e-mail til dem som har sin e-mail registreret hos foreningen.

Foreningens årsregnskab og forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år kan stemme ved forældre eller værge. Hver fremmødte har kun en stemme.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, hvori også referat af forhandlingerne optages.

§5 Dagsorden

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretningen fra udvalgene.
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand til bestyrelsen.
  7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant i henhold til § 8.
  8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant i henhold til § 8.
  9. Valg af revisor + 1 suppleant i henhold til § 8.
  10. Eventuelt.

§6 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 14. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen ske skriftligt.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i en lokal avis. Herudover skal indkaldelse også ske på foreningens hjemmeside og pr e-mail til dem som har sin e-mail registreret hos foreningen. Indkaldelse kan ske af et flertal af bestyrelsen eller hvis 50 medlemmer ønsker det. Ønsket skal fremsendes skriftligt til et medlem af hovedbestyrelsen.

§8 Valg af bestyrelse og udvalg

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer og en fra hvert udvalg. 4 medlemmer vælges direkte til bestyrelsen af den ordinære generalforsamling, heraf vælges formanden særskilt. Bestyrelsen konstituerer sig med henholdsvis kasserer, næstformand og sekretær. Herudover skal der vælges en suppleant til bestyrelsen. Formanden samt de øvrige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleant vælges for et år ad gangen. Alle udvalg skal som minimum bestå af 3 medlemmer. Generalforsamlingen kan dispensere herfor. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelse eller udvalg er formandens stemme afgørende. Hver afdeling skal have et udvalg. Generalforsamlingen kan oprette og nedlæggelse en afdeling.  

De øvrige medlemmer i bestyrelsen er en fra hvert udvalg, som vælges på de konstituerende udvalgsmøder hvert år. Formanden samt de øvrige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal være personlig myndig. Revisionen udgøres af 2 revisorer samt 1 suppleant. De vælges for et år ad gangen.

§9 Konstituering

Udvalgene konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor de udpeger en formand og kasser. Udvalget vælger blandt sine medlemmer et medlem til foreningens bestyrelse. Den tidligere formand indkalder til konstituerende udvalgsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter generalforsamling. Den nye formand indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

§10 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 11 Optagelses af lån til brug for klubhuset

Den til enhver tid siddende bestyrelse har fuldmagt til i foreningens navn at optage lån, til brug for klubhuset, i godkendt pengeinstitut. Lånet kan ikke overstige 150.000 kr. og der må alene optages lån til brug for klubhuset, beliggende i forbindelse med Gl. Rye Hallen.

Det kræver en enig bestyrelse at optage lån efter denne paragraf.

§ 12 Regnskab

Udvalgene afleverer et regnskab senest ved udgangen af januar måned efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsåret er sammenfaldende med kalenderåret.

Et af bestyrelsen godkendt og revisorpåtegnet årsregnskab for hovedforening og udvalgene fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter vedtages af generalforsamlingen med simpel flertal.

§ 14 Foreningens ophævelse

Foreningen kan opløses på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.

§ 15 Foreningens formue

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til lignende formål indenfor folkeoplysningslovens område. Vedtagelse heraf sker ved simpel flertal.

Disse vedtægter, der erstatter tidligere vedtægter, er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 18. april 2023.